วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
ซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
ซื้อหมึก HP 79A หมึกดับเบิ้ล 85A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
ซื้อพัดลมติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ ธูปเทียนแพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง