วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ทะเบียน บง - 1207 สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการฝึกอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20019(COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้าง1.จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม/ผู้สังเกตการณ์ร่วม 2. อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ รหัสพัสดุ 005-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนยางรถขยะ ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมรถ(รถขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง