วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณกลุ่มบ้าน หนองเทา หมู่ที่ 9 ปริมาณผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 249 เมตร หนา .15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 747 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณกลุ่มบ้าน โพธิ์ทอง ม. 5 ปริมาณผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 240 ม. หนา .15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อทรายกำจัดยุงลาย นำ้ยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
เช่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต, ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม, ค่าดำเนินการ, ค่าดูแลระบบ, โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( (COVID - 19 ) ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน พ.ศ. 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง