วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซม/เปลี่ยนแปลง และปรับปรุง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อชื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโซฟารับแขก จำนวน ๑ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ๒ ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้สำนักงานจำนวน ๓ ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อโต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว จำนวน ๑๐ ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๐ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางซอยบ้านยายบาง คุ้มบ้านป่าศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 บ้านคลองบุหรี่เหนือ ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง