วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ประจำเดือน กันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ประจำเดือน กันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวันและเครื่องด่ืม โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน รหัสพัสดุ 001 - 49 - 0002 หมายเลขทะเบียน กข - 5603 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน