วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อเสื้อ สำหรับผู้เข้าร่วมขบวนแห่ โครงการจัดงานเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างอาหารเย็น 1 มื้อ อาหารว่างและน้ำดื่ม 1 มื้อ สำหรับผู้เข้าร่วมแห่หุ่นผีเสื้อ โครงการจัดงานเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างตบแต่งรถยนต์ที่ติดตั้งหุ่นจำลองผีเสื้อ โครงการจัดงานเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หอถังเชมเปญ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร โรงสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ถังกรองเหล็กพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
14  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมสุขภัณฑ์ ห้องน้ำภายในอาคารที่ทำการและโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อทรายเะเบท น้ำยาพ่นยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง ตามโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นตำบลหนองบอนในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบริเวณเกพลิตา หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.80 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 4,224 ลบ.ม.
7  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง