วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2564 ถึง 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 4 แห่ง ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างเต้น ผ้าคลุมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างผูกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง