วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณกลุ่มซอยป่าช้าหมู่ที่ 9 ตำบลหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบ้านหัวกุญแจใต้เชื่อม หมู่ที่ 12 ถึงบ้านเนินแสนสุข หมู่ที่ 9 ต.หนองบอน อ.เมือง จ.สระแก้ว ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 500 เมตรหรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบ้านโคกทรัพย์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางบริเวณบ้านหนองอีลอม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทาง บ้านโคกโรงสีเชื่อมบ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อเก้าอี้แถวเดียวท 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล( 24 กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างอาหารพร้อมน้ำดื่ม อาหารว่าง โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล (24 กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง