วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการขยายดินคันทางถนนพร้อมเกลี่ยแต่ง(2 ข้างทาง) ปริมาณคันทางกว้าง 2.00 เมตร ระยะทาง 680.00 เมตร หนา 1.00 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,380.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างเปลี่ยนยาง ทะเบียน 81 - 0438 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อตู้เหล็ก กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อชั้นเอนกประสงค์ 12 ซ่องและโต๊ะพับหน้าโพเมก้าสีขาวเหล็กพับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณกลุ่มบ้าน เขาดิน หมู่ที่ 4 ปริมาณผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 240 เมตร หนา .15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ระหว่างวันที่ 15 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง