วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางซอยวัดแก่งไทรเชื่อมสวนนายประนอม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) สายทางบริเวณซอยบ้านลุงสุภาพ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างOverlay Para Asphaltic Concrete ทับถนนคอนกรีตสายทางเส้นหน้าวัดหนองบอน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุทางการแพทย์การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กต 2858 สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อโต๊ะทำงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้อโต๊ะทำงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง