วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2562
ซื้อน้ำแก้ว ผ้าเย็น น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างอาหาร(ข้าวกล่อง) อาหารว่างและน้ำดื่ม น้ำแข็งและเช่าถังน้ำแข็ง โครงการจิตอาสาฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการกิจกรรมจิตอาสาฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด เดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (งบประมาณจากค่าสินใหมทดแทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณกลุ่มซอยป่าช้า หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง