วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2562
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ ธูปเทียนแพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ประจำเดือน กันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ประจำเดือน กันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวันและเครื่องด่ืม โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง