วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง ซอยบ้านนายอนงค์ ธงชัย หมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,320.00 เมตร หนา 0.30 เมตรหรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,584.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อแผ่นเทปซีล ปิดรอยรั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบ้านสะพานโค้ง - ทางรถไฟ หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน ตำบลหนองบอน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,070.00 เมตร หนา 0.20 เมตรหรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 856.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางกลุ่มบ้านเขาดิน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบอน เชื่อมบ้านบะยาว ตำบลท่าเกษม ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.30 เมตรหรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 720.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดชื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ค. 2566
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๐ ตัว
15  พ.ค. 2566
เก้าอี้สำนักงาน
12  พ.ค. 2566
เครื่องดื่มตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖
11  พ.ค. 2566
จ้างยานพาหนะโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ และทัศนศึกษาดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม)หมู่ที่ 11 บ้านคลองหินเทิน ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม)หมู่ที่ 11 โดยทำการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก ขนาดกว้าง 11.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หรือมีพื้นที่ดำเนินไม่น้อยกว่า 242.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)