วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซม/ต่อเติม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ในงานต่อเติมห้องกระจกกรอบอลูมิเนียมลูกฟูกสีชาพร้อมประตูกระจกกรอบอลูมิเนียมสีชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ งานสืบสานวัฒธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวัน โครงการแข่งขันกีฬาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับฝึกซ้อมโครงการแข่งขันกีฬาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(เพื่อเข้าร่วนโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดแข่งขันกีฬาระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อหมึก กองคลัง ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์สำหรับฝึกซ้อมกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
ซื้อโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างจัดตกแต่งสถานที่ โครงการจัดพิะีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
ซื้อกรอบรูป จำนวน 85 กรอบ ตามโครงการการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง