วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวันในการเลี้ยงรับรองในการจัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ (ฝายคุ้มบ้านป่า ศรีบุญเรือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
ซื้อที่ชาร์แบตเตอรี่เครื่องพ่นหมอกควัน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2562
จ้างประกอบอาหาร กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันที่ 23 ตุลาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือมีเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ
10  ต.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือมีเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ต.ค. 2562
จ้างบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี 1 ต.ค. 2562 - 8 พ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างติดสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง