วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
ซื้อโครงการซื้อวัสดุซ่อมแซม/ปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถทะเบียน ทะเบียน 81 - 0438 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
จ้างปรับปรุงสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถทะเบียน 81-2955 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่มและกาแฟสำหรับบริการประชาชน ตามจุดบริการด่านตรวจเส้นทางหลัก โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง