วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
ซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
ซื้อหมึก HP 79A หมึกดับเบิ้ล 85A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
ซื้อพัดลมติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ ธูปเทียนแพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง