วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2566
ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบ้านท่ามะตูม หมู่ที่ 10 เชื่อมบ้านท่าแยก หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,640.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 3,168.00 ลูกบาศก์เมตร
20  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๒๗รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
ซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บง-๑๒๐๗ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดย Overlay Asphaltic Concrete (โดยวิธีทับคอนกรีตเดิม) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 217.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า1,085.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง