วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2565
ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างป้ายจุดตรวจเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่ม กาแฟสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างป้ายติดประกาศประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ขนาด 5.00 x 3.00 เมตร พร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 30รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2บาน จำนวน 5ตู้ ๆละ 5,900บาท กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างอาหาร (ข้าวกล่อง) พร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
ซื้อถุงดำ ไม้กวาดทางมะพร้าว เข่งพลาสสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางซอยบ่้านหนองปรือ ม.๓ ถึงถนน คสล.บ้านท่ามะตูมปริมาณงานผิวจราจรกว้าง๕เมตรระยะทาง๒๐๐๐เมตรหนา๐.๒๐เมตรหรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาณดินลูกรังไมม่น้อยกว่า๒๐๐๐ลบ.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตราฐานอบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบ้านหนองอีลอม หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4เมตรระยะทาง๖๕๐เมตรหนา๐.๓๐เมตรหรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า๗๘๐ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง