วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสาร งบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อูธูปเทียนแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางกลุ่มบ้านหนองปรือ เชื่อม กลุ่มบ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางซอยบ้านนางทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางซอยวัดแก่งไทรเชื่อมสวนนายประนอม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) สายทางบริเวณซอยบ้านลุงสุภาพ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง