วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง และวางท่อระบายน้ำ สายทางคึกฤทธิ์ จากคุ้มบ้านคลองทรัพย์ถึงฝายน้ำล้น บ้านคลองบุหรี่ให้ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างอาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างอาหารกลางวันสำหรับจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางฟาร์มกำนันไปกลุ่มบ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 375.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง