วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ต.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือมีเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ต.ค. 2562
จ้างบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี 1 ต.ค. 2562 - 8 พ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างติดสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
ซื้อกล้องระดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
ซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง