วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่าง ตามโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นตำบลหนองบอนในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบริเวณเกพลิตา หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.80 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 4,224 ลบ.ม.
7  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อใชในงานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบริเวณเกพลิตา หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.80 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 4,224 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  มิ.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสุริยะ)เส้นทางหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 8) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 297.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,188.00 ตารางเมตร
30  พ.ค. 2562
ซ่อมแซมเสริมผิวถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบริเวณริมทางรถไฟ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 400 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม.
30  พ.ค. 2562
ก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบริเวณ ซอยนา ส. อบต.เลอเลิศ หมู่ท่ี่ 2 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 650.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 780.00 ลบ.ม.
30  พ.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณกลุ่มฟาร์มหมูผู้ใหญ่จุก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 194.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่่า 776.00 ตารางเมตร