วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อทรายกำจัดยุงลาย นำ้ยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
เช่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต, ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม, ค่าดำเนินการ, ค่าดูแลระบบ, โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( (COVID - 19 ) ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน พ.ศ. 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่ตำบลหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อหมึก 85 A กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง