วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2562
จ้างป้ายโครงการ จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ปลูกป่า ปล่อยปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบริเวณซอยสวนตาฉัน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบอน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 2,200.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสถาพพื้นทีี่หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,980.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าภายในตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน 2 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อโต๊ะทำงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์บุนวม แบบมีพนักพิง จำนวน 20 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 15 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หอถังเชมเปญ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร โรงสูบน้ำดิบพร้อมอุปกรณ์ถังกรองเหล็กพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างจัดทำหุ่นผีเสื้อ โครงการจัดงานเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง