วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณกลุ่มบ้าน เขาดิน หมู่ที่ 4 ปริมาณผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 240 เมตร หนา .15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ระหว่างวันที่ 15 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณกลุ่มบ้าน หนองเทา หมู่ที่ 9 ปริมาณผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 249 เมตร หนา .15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 747 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณกลุ่มบ้าน โพธิ์ทอง ม. 5 ปริมาณผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 240 ม. หนา .15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง