วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการขยายดินคันทางถนนพร้อมเกลี่ยแต่ง(2 ข้างทาง) ปริมาณคันทางกว้าง 2.00 เมตร ระยะทาง 680.00 เมตร หนา 1.00 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,380.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างเปลี่ยนยาง ทะเบียน 81 - 0438 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อตู้เหล็ก กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อชั้นเอนกประสงค์ 12 ซ่องและโต๊ะพับหน้าโพเมก้าสีขาวเหล็กพับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างพื้นคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณกลุ่มบ้าน เขาดิน หมู่ที่ 4 ปริมาณผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 240 เมตร หนา .15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ระหว่างวันที่ 15 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณกลุ่มบ้าน หนองเทา หมู่ที่ 9 ปริมาณผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 249 เมตร หนา .15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 747 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง