วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมขยายไหล่ทาง สายทางบริเวณซอยโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 940.00 เมตร หนา 0.20 เมตรหรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 940.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบ้านสวนหมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอน เชื่อมบ้านหนองมาตร์ ตำบลโคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งถังเชมเปญ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร เจาะบ่อบาดาล PVC 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร พร้อมอุปกรณ์ถังกรองเหล็กพร้อมอุปกรณ์ บ้านคลองบุหรี่ใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างOverlay Para AsphalTic Concrete ทับถนนคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 355 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,775 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ส.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อนม ยู เอช ที รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อนมโรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง