องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายธีรวุฒิ  ไชยต้นเทือก 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เบอร์โทรศัพท์ 084-3373081

 
นายวิทยา  จิตคำภา
  นางสาวฉลวย  ด่านสาคร
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 081-9488357
เบอร์โทรศัพท์ 086-1559086
 
นายสุรสิทธิ์ คำดี
-ว่าง-
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองช่าง


ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม