องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายธีรวุฒิ  ไชยต้นเทือก 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
-ว่าง- -ว่าง- -ว่าง-
นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.) เจ้าพนักงานธุรการ(ปง./ชง)
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหน้าสถานี

-ว่าง-
-ว่าง-
ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย
 
   
นางสาววรยา อำนาพร นางสาวจิราพร  กุลแทน นางสาวธัญลินี มีสติ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก