องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

กองคลัง


 

  นางสาวฉลวย  ด่านสาคร  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
นางสาวเบญจพร สงไพรสน
-ว่าง- นายศุภชัย  แว่นศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ ชก.) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
 
-ว่าง-
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปง./ ชง.)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ปง./ ชง.)
   
นางสาววิจิตรา โพธิ์สอน  นางสาวสุกัญญา ขุนศรี นางสาวเบญจมาศ กลิ่นหอม
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้