องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th

 
 
สำนักปลัด


 

  นายวิทยา  จิตคำภา  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
 


นางสาวสุภาวดี จันละออ
นางสาวพิมพา สกุณี
(ว่าง) นางสาวธนพัชร์  กลางหน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ นิติกร(ปก./ชก.) นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
 
นางสาวสุชาดา  คลายโศก (ว่าง) (ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)


 

นางสาวสมยา  บุญจันดา
นางสาวฐิตาภรณ์ หินโทน  นายโกวิทย์  เวียงจันทร์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางสาวธิดารัตน์  สีสุดโท

นายกมล เกตุศิริ
 นายวิชัย โมซา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานขับรถยนต์
 
นายปรีชา แก้วเสถียร
(ว่าง) นายสมนึก  หนวดหอม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ)
ภารโรง
พนักงานสูบน้ำ(ถ่ายโอน)