องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

สภา อบต.


 

  นางแว่น ภูมิวัฒนศิริยากร
 
  ประธานสภา อบต. หนองบอน  

 

นายสุวัฒน์ จองจับ
นายศักดิ์ดา ก้องกังวาฬ
รองประธานสภา อบต. หนองบอน

เลขานุการสภา อบต. หนองบอนนายเลอเลิศ หินโทน นายทองขาว บัวดอก นายสุชาติ เจียมจักร์
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน หมู่ที่ 1 สมาชิกสภา อบต.หนองบอน หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา อบต.หนองบอน หมู่ที่ 5
 


นายอุดม คุ้มสมัย
นางสาวเสาวลักษณ์ สุกเสาร์ นางสาวธิฆัมพร แม่นปืน
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน หมู่ที่ 6 สมาชิกสภา อบต.หนองบอน หมู่ที่ 7 สมาชิกสภา อบต.หนองบอน หมู่ที่ 9
 

นางนภัทร์รดา ศรศาสตร์
นายดล เพียเพ็งต้น
นายสนอง น้ำทรัพย์
  สมาชิกสภา อบต.หนองบอน หมู่ที่ 10 สมาชิกสภา อบต.หนองบอน หมู่ที่ 11   สมาชิกสภา อบต.หนองบอน หมู่ที่ 12