องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

ประวัติความเป็นมา

เมื่อปีพุทธศักราช 2529 "ตำบลหนองบอน" ได้แยกตำบลออกจากตำบลท่าแยก (เดิม) อยู่อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี (จังหวัดสระแก้วได้แยกออกจากจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536) เนื่องจากพื้นที่ตำบลหนองบอน มีหนองน้ำที่มีบอนจืดขึ้นจำนวนมาก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการใช้อุปโภค-บริโภคของประชาชนในขณะนั้น จึงเป็นที่มาของชื่อ "ตำบลหนองบอน" โดยหนองน้ำดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณข้างวัดหนองบอน แต่ในปัจจุบันไม่มีหนองน้ำดังกล่าวแล้ว สภาตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2539 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง 25 ธันวาคม 2539) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นไป ในปัจจุบันตำบลหนองบอน อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีหมู่บ้านในการปกครองทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านหน้าสถานี มีเนื้อที่ 0.390 ตารางกิโลเมตรหรือ 243.75 ไร่ หมู่ที่ 2 บ้านสวน มีเนื้อที่ 3.500 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,187.50 ไร่ หมู่ที่ 3 บ้านโคกมะตูม มีเนื้อที่ 5.926 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,703.75 ไร่ หมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก มีเนื้อที่ 12.536 ตารางกิโลเมตรหรือ 7,835 ไร่ หมู่ที่ 5 บ้านแก่งไทร มีเนื้อที่ 14.511 ตารางกิโลเมตรหรือ 9,069.375 ไร่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองบุหรี่เหนือ มีเนื้อที่ 9.534 ตารางกิโลเมตรหรือ 5,958.75 ไร่ หมู่ที่ 7 บ้านคลองบุหรี่ใต้ มีเนื้อที่ 14.066 ตารางกิโลเมตรหรือ 8,791.25 ไร่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน มีเนื้อที่ 3.400 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,125 ไร่ หมู่ที่ 9 บ้านเนินแสนสุข มีเนื้อที่ 5.773 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,608.125 ไร่ หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะตูม มีเนื้อที่ 10.002 ตารางกิโลเมตรหรือ 6,251.25 ไร่ หมู่ที่ 11 บ้านคลองหินเทิน มีเนื้อที่ 7.930 ตารางกิโลเมตรหรือ 4,956.25 ไร่ หมู่ที่ 12 บ้านหัวกุญแจใต้ มีเนื้อที่ 0.751 ตารางกิโลเมตรหรือ 469.375 ไร่