องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th

 
 
 


อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหน้าสถานี ตำบลหนองบอน โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมลอยกระทง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ลอยกระทง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จัดกิจกรรมใน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566  ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

2. เพื่อส่งเสริมความรัก สามัคคี และความสัมพันธ์อันดีในหมู่บ้าน

3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชนต่อไป

2024-06-17
2024-06-17
2024-06-03
2024-05-14
2024-02-27
2024-01-12
2024-01-12
2024-01-02
2023-12-20
2023-12-20