องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โครงการประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]6
2 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน [ 7 ต.ค. 2564 ]12
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน จะจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น.-17.00 น. [ 7 ต.ค. 2564 ]11
4 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน [ 6 ต.ค. 2564 ]15
5 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน [ 6 ต.ค. 2564 ]6
6 ประชาสัมพันธ์สมัครเรียนเทคโนโลยีสระแก้ว [ 26 เม.ย. 2564 ]33
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ หนังสือวิทยุ/โทรสาร แจ้งเตือนการพยากรณ์อากาศและคาดหมายลักษณะอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา [ 24 มี.ค. 2564 ]37
8 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 19 มี.ค. 2564 ]36
9 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค [ 17 มี.ค. 2564 ]36
10 ประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน [ 4 มี.ค. 2564 ]36
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปีการศึกษา 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]34
12 คำสั่งจังหวัดสระแก้ว เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 23 [ 4 ม.ค. 2564 ]34
13 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน [ 28 ธ.ค. 2563 ]32
14 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เรื่อง ยกเลิก การรับสมัคร รายชื่อคณะกรรมการสัมภาษณ์ และการกำหนดการสอบสัมภาษณ์ [ 4 ธ.ค. 2563 ]36
15 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ [ 23 พ.ย. 2563 ]39
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]35
17 ประกาศกำหนดโครงการส่วนราชการของ อบต. [ 7 ส.ค. 2563 ]37
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ [ 14 เม.ย. 2563 ]38
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน [ 27 ม.ค. 2563 ]41
20 รายงานวามพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]16
 
หน้า 1|2