องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

หัวหน้าส่วนราชการ


 

  นายธีรวุฒิ  ไชยต้นเทือก   
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบอนรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

 

 จ่าเอกทนงศักดิ์  แทนประเสิรฐ  

หัวหน้าสำนักปลัด  
   
 
นางสาวฉลวย  ด่านสาคร
นายไชยณรงค์  คงมั่นกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง