องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

หัวหน้าส่วนราชการ


 

  นายธีรวุฒิ  ไชยต้นเทือก   
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบอนรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 037 550 233 ต่อ 0
 

 


 จ่าเอกทนงศักดิ์  แทนประเสิรฐ  

หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 037 550 233 ต่อ 0
 
   
 (ว่าง)
นางสาวฉลวย  ด่านสาคร

ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 037 550 233 ต่อ 109
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 037 550 233 ต่อ 107