องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.nongbon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

กองคลัง


 

  นางสาวฉลวย  ด่านสาคร  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
นางสาวเบญจพร สงไพรสน
-ว่าง- นายศุภชัย  แว่นศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ ชก.) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 

-ว่าง-
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ ชง.)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ ชง.)
 
 
นางวิจิตรา สินธุชาติ
 นางสาวสุกัญญา  ขุนศรี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ