ประกาศผู้ชนะจัดดซื้อวัสดุยานพาหนะซ่อมแซมรถ [ 1 มี.ค. 2567 ]
..................................................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 22 ก.พ. 2567 ]
..................................................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม [ 15 ก.พ. 2567 ]
..................................................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม [ 15 ก.พ. 2567 ]
..................................................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มในวันแข่งขันกีฬา [ 9 ก.พ. 2567 ]
..................................................................................................................................................................................................................