วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังแชมเปญ (กลุ่มบ้านบุ่งสำโรง) หมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถังแชมเปญ (กลุ่มบ้านบุ่งสำโรง) หมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก หอถังแชมเปญ ขนาดความจุ/สูง ไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม./ชม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.พ. 2567
ซื้อชุดวอร์ม พร้อมปัก ตามโครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับฝึกซ้อม ตามโครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางนาลุงแดง หมู่ที่ 7 บ้านคลองบุหรี่ใต้ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,400.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,880.00 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ก.พ. 2567
จ้างอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับนักกีฬาในวันฝึกซ้อม ตามโครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับนักกีฬาในวันแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับนักกีฬาในวันฝึกซ้อม ตามโครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางนาลุงแดง หมู่ที่ 7 บ้านคลองบุหรี่ใต้ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,400.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,880.00 ลบ.ม.
6  ก.พ. 2567
วัสดุอื่นๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
6  ก.พ. 2567
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับนักกีฬาในวันแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗