วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2562
รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
8  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกลุ่มบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบริเวณซอยตรงข้ามบ้าน ส.อบต.เงิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบริเวณซอยข้างสระน้ำ(งบจังหวัด) หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่่ยแต่ง สายทางแยกเข้าบ้านโพธิ์ทอง(ร้านเจ็กซุน) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบริเวณซอย นายสมพร แม่นปืน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบริเวณตรงข้ามซอยบ้านผู้ใหญ่ราญ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,400.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,880.00 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ส.ค. 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกลุ่มบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
6  ส.ค. 2562
ซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบริเวณตรงข้ามซอยบ้านผู้ใหญ่ราญ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,400.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,880.00 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
1  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ทะเบียน บง 1207 รหัสครุภัณฑ์ 001 - 40 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง