วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ทะเบียน บง 1207 รหัสครุภัณฑ์ 001 - 40 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา กองการศึกษาศาสนาและวัฒธรรม ประจำปี 2562 เดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างเช่าเต้น เช่าเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม โครงการ จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ปลูกป่า ปล่อยปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการ จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ปลูกป่า ปล่อยปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งและเช่าถังน้ำแข็ง ผ้าเย็น ตามโครงการ จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ปลูกป่า ปล่อยปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อต้นไม้ ดินปลูกต้นไม้ โครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ปลูกป่า ปล่อยปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างอาหาร(ข้าวกล่อง)พร้อมน้ำดื่ม อาหารว่าง โครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ปลูกป่า ปล่อยปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ปลูกป่า ปล่อยปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างป้ายโครงการ จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ปลูกป่า ปล่อยปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบริเวณซอยสวนตาฉัน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบอน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 2,200.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสถาพพื้นทีี่หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,980.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง