วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณกลุ่มซอยป่าช้า หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางบริเวณหมู่ที่ 3 จุดที่ 1 ปริมาณงาน 5 x 580 x 0.20 ม. หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 580 ลบ.ม. จุดที่ 2 ปริมาณงาน 6 x 700 x 0.20 ม. หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 840 ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณกลุ่มบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ จำนวน 4 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร และนม ยูเอช ที รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกดีเซล โตโยต้า สีเขียว รหัสพัสดุ 001 - 40 - 0001 เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวันในการเลี้ยงรับรองในการจัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ (ฝายคุ้มบ้านป่า ศรีบุญเรือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
ซื้อที่ชาร์แบตเตอรี่เครื่องพ่นหมอกควัน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง