วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2567
ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต-๒๘๕๘ สระแก้ว
3  เม.ย. 2567
ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางซอยตรงข้ามฟาร์มกำนัน หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 4 กลุ่มบ้านบุ่งสำโรง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 4,050.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 5,407.00 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
3  เม.ย. 2567
ซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางซอยสวนนายทวี (กลุ่มบ้านโพธิ์ทอง) เชื่อมจุดรับซื้อยางพารา ถนนทางหลวงชนบท ๔๐๒๐ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๐๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔,๐๗๒.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๕ บ้านแก่งไทร
3  เม.ย. 2567
ยางรถยนต์พร้อมค่าบริการติดตั้ง
3  เม.ย. 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน ๒รายการ
2  เม.ย. 2567
ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต-๒๘๕๘ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
ซื้อยางรถยนต์พร้อมค่าบริการติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผุ้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
วัสดุและอุปกรณ์สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผุ้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗