วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2563
ซื้อหมึก 85 A กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อสายดับเพลิง ตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ทะเบียน กข - 5603 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อยางรถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรมภาคสนาม โครงการจิตอาสา กิจกรรมฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างเช่าเครื่องเสียง โครงการจิตอาสา กิจกรรมฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรม โครงการจิตอาสา กิจกรรมฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง