วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจิตอาสา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ทะเบียน บง - 1207 สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการฝึกอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20019(COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้าง1.จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม/ผู้สังเกตการณ์ร่วม 2. อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ รหัสพัสดุ 005-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง