วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2563
ซื้อโต๊ะพับหน้าโพเมก้าสีขาวโครงเหล็ก 12 ช่อง ขนาด 39 x 150 x 75 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
จ้างโครงการขยายดินคันทางถนนพร้อมเกลี่ยแต่ง(2 ข้างทาง) ปริมาณคันทางกว้าง 2.00 เมตร ระยะทาง 680.00 เมตร หนา 1.00 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,380.00 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริมนม ยูเอชที รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างขยายดินคันทางถนนพร้อมเกลี่ยแต่ง (1 ข้างทาง) ตอนที่ 1 สายทางบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 ตอนที่ 2 สายทางบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อวัคซีนพร้อมเข็มฉีดยา โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อนมพลาสเจอร์ไร สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อนมพลาสเจอร์ไร รสจืดขนาด 200 มิลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณกลางบ้านหมู่ที่ 11 ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 100 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง