วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างเต้น ผ้าคลุมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างผูกผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างเวทีพร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง