วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2564
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างโครงการติดตั้งถังแชมเปญ กลุ่มบ้านคลองบุหรี่ใต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
จ้างอาหารกลางวัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างระบบประปาติดตั้งซับเมิร์สพร้อมถังแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 15 ม. ถังกรองเหล็กพร้อมอุปกรณ์ กลุ่มบ้านคลองบุหรี่ใต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณซอยบ้านผู้ช่วยคำพันธ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบริเวณซอยวัดแน่นดีสันติธรรม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางซอยหลังโรงเรียนบ้านท่าแยก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้ออะไหล่เครื่่องพ่นหมอกครัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง