วันที่
ชื่อเรื่อง
17  เม.ย. 2567
เหมาทำเก้าอี้กรรมการตัดสินกีฬา ในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด อบต.หนองบอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
17  เม.ย. 2567
ป้ายต่างๆ ในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด อบต.หนองบอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
17  เม.ย. 2567
วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
17  เม.ย. 2567
น้ำดื่มและกาแฟสำเร็จรูปสำหรับให้บริการประชาชน ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัตืเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
17  เม.ย. 2567
ป้ายศูนย์ป้องกันฯ ป้ายจุดสกัดประจำหมู่บ้านและป้ายด่านตรวจเส้นทางหลักเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
17  เม.ย. 2567
ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย (๑ สำเนาเล่มละ ๕๐ชุด) พร้อมค่าขนส่ง
13  เม.ย. 2567
ซื้อใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านประธานแว่น-แยกบ้านพิทักษ์ โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักทุก ๆ ระยะ 10 เมตร รวมความยาว 38 เมตร หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
เครื่องสูบน้ำดีเซลชนปั้มแรงดันสูง ขนาด ๓นิ้ว จำนวน ๑เครื่อง
5  เม.ย. 2567
จ้างขุดลอกคลองนา บริเวณหลังโรงเรียนบ้านท่าแยก หมู่ที่ 4 (บริเวณส่วนที่เหลือ) ปริมาณงาน สภาพเดิมปากคลองกว้าง 8.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลอกใหม่ ปากคลองกว้าง 6.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 4.00 เมตร ขุดลึกจากเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,350.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง