วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ธ.ค. 2564
จ้างป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณซอยบ้านนายชวัลวิทย์ ยินทรัพย์ หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณบ้านซาลาเปา บ้านหัวกุญแจใต้ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 12 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
ซื้อปลั๊กไฟ 10 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างบอร์ดติดประกาศการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกทะเบียน บง - 1207 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างอาหารกลางวันและน้ำดื่ม โครงการฝึกอบรมกปน./รปภ./อสม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมกปน./รปภ./อสม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง