วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2565
ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างป้ายจุดตรวจเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่ม กาแฟสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างป้ายติดประกาศประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ขนาด 5.00 x 3.00 เมตร พร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 30รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2บาน จำนวน 5ตู้ ๆละ 5,900บาท กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง