วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ค. 2565
จ้างค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (พื้นที่๒ GB) เป็นระยะเวลา ๑๒เดือน ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ค่าบำรุงรักษาระบบและสำรองข้อมูลใน Server ค่าเชื่อมโยงระบบ Rss ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหน้าสถานี ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๑เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กข 5603 สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อโต๊ะเหล็กทำงาน จำนวน 1ตัว กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อโต๊ะเหล็กทำงาน ๔ ฟุต ขาวน้ำเงิน SM/OD-๔๐ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางซอยบ้านนางจงจิต ดารักษ์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองหินเทิน ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางแยกบ้านนายโฮม แพนลา หมู่ที่ 11 บ้านคลองหินเทิน ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางซอยสวนช่างเป็ด หมู่ที่ 5 บ้านแก่งไทร ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางแยกบ้านนางเลอะ สีนิล หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองหินเทิน ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง