วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2565
จ้างอาหารกลางวันสำหรับจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
ซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางฟาร์มกำนันไปกลุ่มบ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 375.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อ ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ซอยอู่รถบัส(กลุ่มบ้านเขาดิน)หมู่ที่ 4 บ้านท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ซอยข้างศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 7 ถึงบ้านนายฉันท์ เรืองศรี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ซอยบ้านนายสมพร แม่นปืน หมู่ที่ 5 บ้านแก่งไทร ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)เส้นทางฟาร์มกำนันไปกลุ่มบ้านนาล้อม หมู่ที่ 3 บ้านโคกมะตูม(ช่วงที่ 1)ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซม/เปลี่ยนแปลง และปรับปรุง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง