วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งสายทางซอยบ่้านหนองปรือ ม.๓ ถึงถนน คสล.บ้านท่ามะตูมปริมาณงานผิวจราจรกว้าง๕เมตรระยะทาง๒๐๐๐เมตรหนา๐.๒๐เมตรหรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาณดินลูกรังไมม่น้อยกว่า๒๐๐๐ลบ.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตราฐานอบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบ้านหนองอีลอม หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4เมตรระยะทาง๖๕๐เมตรหนา๐.๓๐เมตรหรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า๗๘๐ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพรัอมเกลี่ยแต่ง สายทางซอยบ้านหนองปรือหมู่ที่ 3 ถนนถนน คสล.บ้านท่ามะตูม หมู่่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางบ้านหนองอีลอม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึก HP 79A หมึก HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ซื้อซื้อถุงยังชีพ (บริโภค) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อถุงยังชีพ (บริโภค) สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อหมึกพิมพ์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง