วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ค. 2565
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๐ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางซอยบ้านยายบาง คุ้มบ้านป่าศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 บ้านคลองบุหรี่เหนือ ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางบ้านโพธิ์ทอง (ต่อจากพื้นที่คอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านแก่งไทร (ช่วงที่ 1 ) ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางซอยหนองอีส้ม สวนนางสังวร พาชู หมู่ที่ 6 บ้านคลองบุหรี่เหนือ ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง และวางท่อระบายน้ำ สายทางคึกฤทธิ์ จากคุ้มบ้านคลองทรัพย์ถึงฝายน้ำล้น บ้านคลองบุหรี่ให้ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างอาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง