วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่ง สายทางซอยตรงข้ามฟาร์มกำนัน หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 4 กลุ่มบ้านบุ่งสำโรง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 4,050.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือหนาปรับตามสภาพพื้นที่ หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 5,407.00 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธีปูทับคอนกรีตเดิม) สายทางหน้าวัดหนองบอน หมู่ที่ 8 บ้านหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว กว้าง 4.00 เมตร ยาว 594.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,376.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายทางบ้านโพธิ์ทอง(พื้นที่ส่วนที่เหลือ)ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 12 เมตร จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 5 บ้านแก่งไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และวัสดุอื่นๆ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
17  เม.ย. 2567
ถ้วยรางวัล สำหรับจัดโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด อบต.หนองบอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
17  เม.ย. 2567
เหมาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับนักกีฬา แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร,สมาชิก อบต., คณก.ตัดสินกีฬา และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด อบต.หนองบอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
17  เม.ย. 2567
ชุดกีฬา สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด อบต.หนองบอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
17  เม.ย. 2567
วัสดุและอุปกรณ์กีฬา สำหรับฝึกซ้อมและแข่งขัน ในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด อบต.หนองบอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
17  เม.ย. 2567
เหมาเต็นท์ จำนวน ๑๐หลัง สำหรับใช้ในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด อบต.หนองบอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
17  เม.ย. 2567
เหมาเครื่องเสียง จำนวน ๓วัน สำหรับใช้ในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด อบต.หนองบอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗