วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2564
จ้างบริการพื้นที่เก็บฐานข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ปีงบประมาณ 2565 โดยไม่จำกัดพื้นที่การเก็บข้อมูล การให้บริการเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางถนอม วรรณวิจิตร์ หมู่ที่ 9 บ้านเนินแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่บุญ หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณกลุ่มบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างอาหารกลางวัน พร้อมน้ำดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) วันที่ 29 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบริเวณสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านหัวกุญแจใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างบริการเครื่องจักร เพื่อทำการกำจัดวัชพืชและขุดลอกคลองที่กันขวางทางระบายน้ำ หมู่ที่ 12 บริเวณ ส. เจริญ หลังป้องตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัคซีนพร้อมเข็มฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81 - 2955 สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง