วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2565
จ้างค่าอาหาร(ข้าวกล่อง)พร้อมน้ำดื่ม(1 มื้อๆละ 60 บาท) จำนวน 162 ชุด อาหารว่างสำหรับประธานและผู้เข้าร่วมพิธี(ชุดละ 25 บาท) จำนวน 162 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างผูกผ้าประดับพร้อมตกแต่งเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
จ้างเวที่พร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล (23 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด และป้ายแขวน(เหรียญห้อยคอ)พร้อมใบรับรอง จำนวน ๒,๗๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างติดตั้งสายแลน (LAN) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างคำนวณโครงสร้างและเซ็นรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมรถกระเช้า ทะเบียน 81 - 9323 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง